Jedinstveni upravni odjel

 

pročelnica Marina TonkovićMarina Tonković, dipl. iur. – pročelnica


U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi:

– osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Vrbovskog, kroz urbanistička planiranja, uređenja prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša;

– uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture;

– upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada;

– ugovaranja najma o korištenju stanova, održavanja stambenog fonda;

– ugovaranja zakupa poslovnih prostora i naplate zakupnine, kao i održavanje stambenog i poslovnog prostora, te izgradnje novog stambenog i poslovnog prostora;

– utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kao i njezine naplate, ugovaranja najma javnih površina u vlasništvu Grada i naplate ostalih naknada;

– održavanje objekata komunalne infrastrukture;

– poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada;

– osiguranja lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja;

– zaštite kulturne baštine;

– osiguranja lokalnih potreba stanovništva u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu, kulturi, tehničkoj kulturi i utvrđivanju uvjeta za provođenje tih programa, kao i praćenje te kontrolu njihove realizacije;

– gospodarenja objektima športa i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata i njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad;

– razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izrade i izvršenja gradskog proračuna, izrade godišnjeg obračuna proračuna, izradu i realizaciju planova tijela gradske uprave, vođenja knjigovodstvenih evidencija, evidencija financijskih prihoda i knjigovodstvo mjesne samouprave, te vođenje platnog prometa putem računa Grada;

– vođenja pisarnice i arhive;

– radnih odnosa djelatnika gradske uprave i drugi i opći poslovi;

– pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativno-tehnički poslovi u svezi s radom Gradskog vijeća i Gradonačelnika i njihovih radnih tijela;

– državne uprave prenijete na Grad;

– kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

 

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama