Logotip Službene novine Grada Vrbovsko

Arhiva 2016.

 

Godina II. – broj 1.

petak, 15. siječnja 2016.

GRADONAČELNIK

Plan prijma u službu u Grad Vrbovskog za 2016. godinu

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Vrbovskog

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Vrbovskog u 2016. godini  

 

Godina II. – broj 2.

petak, 14. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE

Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko

Odluka o davanju na korištenje i upravljanje Izložbenog prostora Vrbovsko

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko

Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2015. godinu
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2015. godinu
Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2015. godinu
Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2015. godini Zaključak o Izvješću o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31 . prosinca 2015. godine Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31 . prosinca 2015. godine

l. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016.godinu

I. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016.godinu

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Vrbovskog

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranaka i vijećnika

kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2016. godini.

Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje  

 

Godina II. – broj 3.

petak, 23. ožujka 2016.

GRADONAČELNIK

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2015. godinu  

 

Godina II. – broj 4.

srijeda, 25. svibnja 2016.

GRADONAČELNIK

Plan zaštite i spašavanja za područje Grada Vrbovskog

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o IV. (ciljanim) izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vrbovskog

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan upisa za pedagošku godinu 2016./2017.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz Proračuna Grada Vrbovskog  

 

Godina II. – broj 5.

petak, 22. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Vrbovskog

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa – Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa – Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje  

 

Godina II. – broj 6.

srijeda, 05. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE

Zaključak o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića ,Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2016./2017. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu Godišnji plan razvoja civilne zaštite za Grad Vrbovsko sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Zaključak o lzvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2016. godine lzvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj – lipanj 2016. godine

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07″ Temeljne usluge i obnova seta u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Ulaganje u vodospremu VS “Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije  

 

Godina II. – broj 7.

petak, 21. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednika Odbora za međunacionalne odnose Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju potpredsjednice i izboru potpredsjednice Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju člana i izboru novog člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Rješenje o sastavu vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga

Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora Društva Vode Vrbovsko d.o.o.  

 

Godina II. – broj 8.

ponedjeljak, 28. studeni 2016.

Odluka Ministarstva uprave u postupku nadzora nad zakonitošću rada Gradskog vijeća Grada Vrbovskog na 23. sjednici održanoj dana 03. listopada 2016.godine  

Godina II. – broj 9.

srijeda, 30. studeni 2016.

GRADSKO VIJEĆE

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2017. godini

Program građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2017. godinu

Program javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2017. godinu

Zaključak o Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2016./2017. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2016./2017.

Proračun Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.Vrbovsko

Odluka o sufinanciranju nabave autobusa za trgovačko društvo Komunalac d.o.o.Vrbovsko

Zaključak o Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića ,Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016. Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko za pedagošku godinu 2015./2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2016./2017.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2015. godinu

Godišnji plan razvoja civilne zaštite za Grad Vrbovsko sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Zaključak o lzvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2016. godine lzvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječanj – lipanj 2016. godine

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave unutar mjere 07″ Temeljne usluge i obnova seta u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 – Ulaganje u vodospremu VS “Senjsko 2” sa spojnim cjevovodima

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije  

 

Godina II. – broj 10.

četvrtak, 22. prosinac 2016.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru predsjednice Mandatnog povjerenstva Grada Vrbovskog

Odluka o donošenju IV. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vrbovskog za 2016. godinu

II. izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranaka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovskog za 2016.godinu

Godišnji plan razvoja civilne zaštite Grada Vrbovskog sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Grada Vrbovskog

Odluka o suglasnosti na zajedničko djelovanje na projektu e-Županija

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Vrbovskog  

 

Godina II. – broj 11.

utorak, 27. prosinac 2016.

GRADONAČELNIK

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Vrbovskog u 2017. godini

Ispis E-mail

Logotip Službene novine Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama