Logotip Službene novine Grada Vrbovsko

Arhiva 2017.

 

Godina III. – broj 1.

četvrtak, 05. siječanja 2017.

GRADONAČELNIK

Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2017. godinu  

 

Godina III. – broj 2.

petak, 10. veljače 2017.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o razrješenju od dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru Predsjednice Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva „Vode Vrbovsko d.o.o.“ za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva Vode Vrbovsko d.o.o.

Pravilnik o jednostavnim nabavama Grada Vrbovskog  

 

Godina III. – broj 3.

srijeda, 01. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine Zaključak o Izvješću o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine

Odluka o dodjeli Nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu za životno djelo – Darko Prodan

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Dejan Kapš

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – Marija Jančan

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog za 2017. godinu – pater Ivan Androić

Odluka o dodjeli Zahvalnica Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Planinarskog doma Kamačnik sa izgradnjom dječjeg igrališta

GRADONAČELNIK

Odluka o visini novčanih iznosa i vrijednosti darova u naravi za javna priznanja Grada Vrbovskog  

 

Godina III. – broj 4.

četvrtak, 06. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE Zaključak i Izvješće o radu Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko za 2016. godinu

Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2016. godinu
Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016.godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2016.godinu
Zaključak o Izvješću o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016.godinu Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2016.godinu
Zaključak o Izvješću o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2016. godini Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Grada Vrbovskog u 2016. godini
Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu
Zaključak o Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Izvješće i Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za 2016. godinu

Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja Opremanje Dječjeg vrtića “Bambi” u Vrbovskom

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog

Odluka o subvenciji za povrat kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Zaključak o davanju prijedloga Skupštini trgovačkog društva “Vode Vrbovsko d.o.o.” za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva “Vode Vrbovsko d.o.o.”

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare

Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Korskog kotara

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi  

 

Godina III. – broj 5.

petak, 14. travnja 2017.

VODE VRBOVSKO D.O.O.

Nakana smanjenja temeljnog kapitala – Vode Vrbovsko d.o.o.  

 

Godina III. – broj 6.

petak, 09. lipnja 2017.

GRADONAČELNIK

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovsko

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika vatrogasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Vrbovskog

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jablan

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Moravice

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gomirje

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lukovdol

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Blaževci – Plemenitaš

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Severin na Kupi

Odluka o potvrđivanju Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Jadrč  

 

Godina III. – broj 7.

srijeda, 14. lipnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

Odluka o izboru Odbora za međunacionalne odnose

Odluka o izboru Odbora za predstavke i pritužbe  

 

Godina III. – broj 8.

petak, 21. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o ažuriranju Strategije razvoja 2014-2020 (2027) (Plana ukupnog razvoja Grada Vrbovskog – PUR) te izrade Kataloga razvojnih projekata 2014-2020 (2027)

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na katastarskoj četici 990/3 K.O. Gomirsko Vrbovsko

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2017. godini

Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, radnih tijela gradonačelnika, članovima Vijeća mjesnih odbora s područja Grada Vrbovskog i Gradskog savjeta mladih

Rješenje o sastavu Vijeća za zaštitu potrošača javnih usluga Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja  

 

Godina III. – broj 9.

petak, 29. rujna 2017.

GRADSKO VIJEĆE

Zaključak i Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića „Bambi“ Vrbovsko za pedagošku godinu 2016/2017.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola u nastavnoj godini 2017./2018.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Grada Vrbovskog

Odluka o brisanju zabilježbe prava prvokupa

Odluka o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni poslovne namjene K1 Vrbovsko – Jug

Odluka o imenovanju mrtvozornika  

GRADONAČELNIK

Plan savjetovanja s javnošću Grada Vrbovskog u 2017. godini

Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Grada Vrbovskog u 2017. godini

Odluka o imenovanju koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  

 

Godina III. – broj 10.

srijeda, 15. studeni 2017.

GRADSKO VIJEĆE

Zaključak o Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2018./2017. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića “Bambi” za pedagošku godinu 2018./2019.

Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog u 2018. godini

Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2018. godinu

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2018. godinu

Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog za 2018. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Vrbovskog

Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog

Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

Ispravak Odluke o imenovanju mrtvozornika

  GRADONAČELNIK

Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Grada Vrbovskog  

 

Godina III. – broj 11.

četvrtak, 16. studeni 2017.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ispravak Odluke o keoficijentima za obračun plaća službenika i namještenika  

GRADONAČELNIK

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog

 

Godina III. – broj 12.

četvrtak, 21. prosinac 2017.

GRADSKO VIJEĆE

Odluka o I. izmjenama o dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju i naobrazbi, obrazovanju i znanosti za 2017. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi za 2017. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u sportu za 2017. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o I. izmjenama Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

Odluka o I. Izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Vrbovskog za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Vrbovskog za financiranje političkih stranaka i vijećnika kandidacijske liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u 2018. godini

Odluka o prestanku rada javne ustanove “Narodno sveučilište Vrbovsko”

Odluka o davanju kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Vrbovsko

GRADONAČELNIK

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Vrbovskog u 2018. godini Godišnji plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje javnih potreba na području Grada Vrbovskog u 2018. godini

Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2018. godinu

 

Ispis E-mail

Logotip Službene novine Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama