Logotip Grada Vrbovsko reciklažno dvorište

Korisne informacije reciklažno dvorište Vrbovsko

KORISNE INFORMACIJE

 MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

 

Procijenjeni sastav miješanog komunalnog otpada u 2015. godini prema podacima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP)

korisne informacije grafikonKuhinjski otpad 30,9%
Papir i karton 23,2%
Plastika 22,9%
Ostali otpad 6,3%
Vrtni otpad 5,7%
Tekstil/odjeća 3,7%
Staklo 3,7%
Metal 2,1%
Drvo 1%
Koža/kosti 0,5%
Guma 0,2%


 U posljednjih 15 godina u
Hrvatskoj je u smeće bačeno
papira, stakla, plastike i
metala ukupne vrijednosti
veće od
5 milijardi kuna!

Ispis E-mail

KORISNE INFORMACIJE O OTPADU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

preview   www.strukturnifondovi.hr

Europska unija zajedno do fondovaOperativni program konkurentnost i kohezijaEuropski strukturni i investicijski fondovi

Logotip Grada Vrbovsko