Započeli radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Cetin, Grad Vrbovsko

2019 01 15 12 40 05

Provedba projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cetin, Grad Vrbovsko“

Započeli radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Cetin, Grad Vrbovsko

Dana 08.01.2019. u prostorijama gradske uprave grada Vrbovsko održano je uvođenje u posao izvođača radova, tvrtke HIS d.o.o., čime su započeli radovi na sanaciji i zatvaranju dosadašnjeg gradskog odlagališta „Cetin“.

Osim predstavnika grada kao Naručitelja projekta i izvođača radova, na ovom prvom  koordinacijskom sastanku sudjelovali su i predstavnici usluge stručnog nadzora  i koordinatora II zaštite na radu, tvrtka Hidro Una d.o.o. te voditelja tehničke pomoći za upravljanje projektom i usluge promidžbe i vidljivosti, tvrtka Pangeo Projekt d.o.o., a sve u svrhu uspješne provedbe projekta.

Predviđeno trajanje radova iznosi 9 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole nakon čega slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina.

Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Cetin' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Troškove izvođenja radova sanacije, nadzora radova, tehničke pomoći u provedbi projekta i promidžbenih aktivnosti sufinanciraju Europska unija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupna vrijednost projekta sanacije iznosi maksimalno 5.739.925,00 kuna. Od toga je iznosa do 2.976.467,50 kn kune osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok će sa maksimalno 350.055,00 kn kuna projekt sufinancirat Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali potrebni iznos od 172.027,50 kn financirat će Grad Vrbovsko iz svojeg proračuna.

Cilj projekta je sanacija neusklađenog odlagališta neopasnog otpada, odnosno sprečavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koje će doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju prirodnog okoliša. Provedbom projekta ispunit će se međunarodna obveza definirana Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te pridonijeti održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa i unaprjeđenju prirodnog i održivog okoliša.

Odlagalište otpada ''Cetin'' je neuređeno odlagalište na koje se odlagao otpad sakupljen na području Grada Vrbovskog od 1958. godine. Odlagalište je od 15. travnja 2018. zatvoreno za daljnje odlaganje te je planirana njegova sanacija i konačno zatvaranje. Procjenjuje se da je u periodu rada na odlagalište odloženo ukupno oko 55.000 m3 otpada na površini od oko 0.6 ha. 

Sanacija odlagališta će se provoditi metodom in-situ, prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18). Sanacija odlagališta obuhvatit će preslagivanje odloženog otpada te oblikovanje tijela odlagališta, na koji će se ugradit završni pokrovni sloj a koji će spriječiti prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta i stvaranje novih procjednih voda. Oko cijelog tijela odlagališta izgradit će se obodni kanal u kojem će se prikupljati oborinske vode koje će se slijevati sa zatvorenog tijela odlagališta. Nakon završetka radova na građenju, zemljište oko građevine će se očistiti i sanirati, a okoliš ozeleniti autohtonim zelenilom. Nakon provođenja sanacije i uređenja odlagališta cjelokupni zahvat – prostor unutar ograde odlagališta zauzimat će površinu od 1.08 ha, s oko 55.000 m3 otpada bez mogućnosti daljnjeg odlaganja.

Valja napomenuti da se daljnje zbrinjavanje otpada sa područja Grada provodi na CGO ''Marišćina''. Otpad se s cijelog područja grada Vrbovsko prikuplja kamionima za prikupljanje otpada te se na pretovarnom mjestu (pretovarnoj stanici) u Vrbovskom prebacuje u prikolicu s press kontejnerom.  Prikupljeni otpad se zatim minimalno jednom tjedno (u količini od otprilike 17 tona) odvozi na CGO ''Marišćina''. Cijena zbrinjavanja otpada na CGO Marišćina za grad Vrbovsko trenutno iznosi cca. 10.738,75 kuna tjedno, odnosno 42.955,00 kuna mjesečno (470,00 kuna + PDV po toni otpada, te 601,00 + PDV jednokratno za troškove prijevoza). Zbog potrebe zatvaranja odlagališta „Cetin“ i njegove sanacije, Grad Vrbovsko je morao uložiti znatna sredstva u izgradnju pretovarnog mjesta i osiguranja potrebnih uvjeta za zbrinjavanje otpada na CGO „Marišćina“ što je uz obvezu odvojenog prikupljanja otpada znatno podiglo troškove zbrinjavanja otpada na području grada, a time i cijenu za krajnjeg korisnika.

Iako se ne radi o projektu koji generira prihod, projekt sanacije od iznimne je važnosti jer se njegovom provedbom smanjuju emisije štetnih plinova, umanjuje negativni utjecaj na tlo i vodu te pozitivno utječe na zdravlje ljudi i kvalitetu života, a njegovom realizacijom Grad Vrbovsko želi svim svojim građanima osigurati suvremeni i ekološki osviješteni grad. Sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta otpada ''Cetin'', izravno zadovoljava Cilj 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom, Mjeru 4.2. Sanacija odlagališta neopasnog otpada, a koje je potrebno postići do 2022. iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) imajući u vidu da je nakon 31. prosinca 2018. u RH zabranjeno odlaganje otpada na neusklađenim odlagalištima. Grad Vrbovsko zatvaranjem i sanacijom svojeg odlagališta “Cetin“ uz sredstva iz Kohezijskog fonda EU te uz suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ispunjava ciljeve navedene u Planu gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. te je u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

 

GALERIJA SLIKA:


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost grada Vrbovsko.

grb vrbovsko

GRAD VRBOVSKO

Razdoblje provedbe projekta: 18.6.2018. do 2.8.2019.
Kontakt osoba: Petar Vujnović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Više informacija o fondovima potražite na www.strukturnifondovi.hr i https://opzo-opkk.hr/

Ispis E-mail

Potpisani su ugovori za sanaciju i zatvaranje odlagališta „Cetin“ Grad Vrbovsko

 

header

Provedba projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cetin, grad Vrbovsko“

Potpisani su ugovori za sanaciju i zatvaranje odlagališta „Cetin“ Grad Vrbovsko

U zgradi Gradske uprave Grada Vrbovskog gradonačelnik Grada Vrbovskog Dražen Mufić 10. prosinca 2018. godine potpisao je ugovore kojima započinju radovi na sanaciji i zatvaranju dosadašnjeg gradskog odlagališta otpada „Cetin“.

Potpisu ugovora prethodio je dugotrajan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrade projektne dokumentacije, ishodovanja potrebnih dozvola za početak radova, prijave na EU javni poziv za osiguranje potrebnih sredstava, konstantna suradnja sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provođenje postupka javne nabave i mnogih drugih potrebnih radnji i postupaka da bi se udovoljilo svim zahtjevima potrebnim za provođenje sanacije odlagališta. Svi postupci su uspješno privedeni kraju i stoga je gradonačelnik Dražen Mufić potpisao sljedeće ugovore:

  1. Ugovor za izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada ''Cetin'' u Gradu Vrbovskom sa trgovačkim društvom HIS d.o.o. Donja Višnjica 61D, 42255 Donja Višnjica zastupanom po direktoru Goranu Petkoviću. Vrijednost ugovorenih radova prema ponudbenom, odnosno ugovornom troškovniku iznosi 2.466.847,69 kuna sa PDV-om.
  2. Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II zaštite na radu na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog ''Cetin'' u Gradu Vrbovskom sa trgovačkim društvom Hidro Una d.o.o. Josipa Anića 14., 10020 Zagreb, zastupanom po direktoru Danku Jukiću. Vrijednost ugovorenih usluga iznosi 131.250,00 kuna sa PDV-om.

Pored navedenih ugovora za projekt sanacije i zatvaranja dosadašnjeg gradskog odlagališta otpada „Cetin“ potpisan je još jedan ugovor i to Ugovor za usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom i usluge promidžbe i vidljivosti na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ''Cetin'' u Gradu Vrbovskom sa Pangeo Projekt d.o.o. Marijana Haberlea 6, 10000 Zagreb. Vrijednost navedenog ugovora je 120.000,00 kuna s PDV-om.

Izvođenje radova na sanaciji odlagališta „Cetin“ je predviđeno da traje najduže 9 mjeseci od uvođenja u posao, što se može odužiti jedino u slučaju loših vremenskih uvjeta.

Sredstva za realizaciju projekta sanacije i zatvaranja odlagališta „Cetin“ Grad Vrbovsko je osigurao kandidiranjem na javni poziv za financiranje iz EU Kohezijskog fonda. Za navedeni projekt u srpnju 2017. godine Grad Vrbovsko je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.04.0005, Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cetin“, Grad Vrbovsko sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike kao Posredničkim tijelom razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijelom razine 2.

Prema navedenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta sanacije i zatvaranja odlagališta „Cetin“ je utvrđena u iznosu od 5.739.925,00 kuna (dalje: Projekt). Projekt uključuje provedbu sljedećih aktivnosti: izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta do ishođenja uporabne dozvole, usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu, promidžba i vidljivost i upravljanje projektom i administracija, te operativna faza projekta (monitoring i održavanje saniranog odlagališta).

Prethodno navedenim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU Kohezijskog fonda kao prihvatljivi utvrđeni su troškovi za sve aktivnosti, osim za operativnu fazu (monitoring). Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova za aktivnosti izvođenja radova na sanaciji, stručni nadzor građenja te tehničku pomoć i promidžbu utvrđena je u ukupnom iznosu od 3.500.550,00 kuna sa PDV-om. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU Kohezijskog fonda Grad Vrbovsko je ostvario EU sufinanciranje Projekta u iznosu od 2.975.467,50 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Preostalih 15% vrijednosti radova financira se iz nacionalnih sredstava na način da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 10% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 350.055,00 kuna, a preostali iznos od 5% vrijednosti Projekta, odnosno 175.027,50 kuna će financirati Grad Vrbovsko iz svojeg Proračuna.

Prethodno navedeno znači da je Projekt sanacije gradskog odlagališta „Cetin“ gotovo priveden samom kraju što je obveza jedinica lokalne samouprave, kako prema nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske, a tako i prema EU pravilima.

Završetkom radova sanacije biti će završen postupak započet još 2005. godine kada je potpisan prvi ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište, a dijelom je u vlasništvu Republike Hrvatske dugo se nije moglo ništa napraviti. Međutim, 2013. godine intenzivirani su napori gradonačelnika Dražena Mufića i uz dobru suradnju Grada Vrbovskog sa DUUDI-em (prethodnik Ministarstva državne imovine) uspješno je okončan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na odlagalištu.

Nakon završetka radova sanacije odlagališta „Cetin“ i dobivanja uporabne dozvole na prostoru tada saniranog odlagališta „Cetin“ provoditi će se operativna faza projekta – mjere monitoringa i održavanja saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina ukupne procijenjene vrijednosti od oko 2.000.000,00 kuna, odnosno oko 66.000,00 kuna godišnje.  

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.

                         

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost grada Vrbovsko.

grb vrbovsko

GRAD VRBOVSKO

 
Razdoblje provedbe projekta: 18.6.2018. do 2.8.2019.
Kontakt osoba: Petar Vujnović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Više informacija o fondovima potražite na www.strukturnifondovi.hr i https://opzo-opkk.hr/

Ispis E-mail

grb nova stranica offcanvas

Pretraga