Potpisani su ugovori za sanaciju i zatvaranje odlagališta „Cetin“ Grad Vrbovsko

 

Partneri na projektu

Provedba projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cetin, grad Vrbovsko“

Potpisani su ugovori za sanaciju i zatvaranje odlagališta „Cetin“ Grad Vrbovsko

U zgradi Gradske uprave Grada Vrbovskog gradonačelnik Grada Vrbovskog Dražen Mufić 10. prosinca 2018. godine potpisao je ugovore kojima započinju radovi na sanaciji i zatvaranju dosadašnjeg gradskog odlagališta otpada „Cetin“.

Potpisu ugovora prethodio je dugotrajan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrade projektne dokumentacije, ishodovanja potrebnih dozvola za početak radova, prijave na EU javni poziv za osiguranje potrebnih sredstava, konstantna suradnja sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provođenje postupka javne nabave i mnogih drugih potrebnih radnji i postupaka da bi se udovoljilo svim zahtjevima potrebnim za provođenje sanacije odlagališta. Svi postupci su uspješno privedeni kraju i stoga je gradonačelnik Dražen Mufić potpisao sljedeće ugovore:

  1. Ugovor za izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada ''Cetin'' u Gradu Vrbovskom sa trgovačkim društvom HIS d.o.o. Donja Višnjica 61D, 42255 Donja Višnjica zastupanom po direktoru Goranu Petkoviću. Vrijednost ugovorenih radova prema ponudbenom, odnosno ugovornom troškovniku iznosi 2.466.847,69 kuna sa PDV-om.
  2. Ugovor za usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II zaštite na radu na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog ''Cetin'' u Gradu Vrbovskom sa trgovačkim društvom Hidro Una d.o.o. Josipa Anića 14., 10020 Zagreb, zastupanom po direktoru Danku Jukiću. Vrijednost ugovorenih usluga iznosi 131.250,00 kuna sa PDV-om.

Pored navedenih ugovora za projekt sanacije i zatvaranja dosadašnjeg gradskog odlagališta otpada „Cetin“ potpisan je još jedan ugovor i to Ugovor za usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom i usluge promidžbe i vidljivosti na projektu sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada ''Cetin'' u Gradu Vrbovskom sa Pangeo Projekt d.o.o. Marijana Haberlea 6, 10000 Zagreb. Vrijednost navedenog ugovora je 120.000,00 kuna s PDV-om.

Izvođenje radova na sanaciji odlagališta „Cetin“ je predviđeno da traje najduže 9 mjeseci od uvođenja u posao, što se može odužiti jedino u slučaju loših vremenskih uvjeta.

Sredstva za realizaciju projekta sanacije i zatvaranja odlagališta „Cetin“ Grad Vrbovsko je osigurao kandidiranjem na javni poziv za financiranje iz EU Kohezijskog fonda. Za navedeni projekt u srpnju 2017. godine Grad Vrbovsko je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020, Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.04.0005, Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Cetin“, Grad Vrbovsko sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike kao Posredničkim tijelom razine 1 i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkim tijelom razine 2.

Prema navedenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta sanacije i zatvaranja odlagališta „Cetin“ je utvrđena u iznosu od 5.739.925,00 kuna (dalje: Projekt). Projekt uključuje provedbu sljedećih aktivnosti: izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta do ishođenja uporabne dozvole, usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu, promidžba i vidljivost i upravljanje projektom i administracija, te operativna faza projekta (monitoring i održavanje saniranog odlagališta).

Prethodno navedenim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU Kohezijskog fonda kao prihvatljivi utvrđeni su troškovi za sve aktivnosti, osim za operativnu fazu (monitoring). Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova za aktivnosti izvođenja radova na sanaciji, stručni nadzor građenja te tehničku pomoć i promidžbu utvrđena je u ukupnom iznosu od 3.500.550,00 kuna sa PDV-om. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU Kohezijskog fonda Grad Vrbovsko je ostvario EU sufinanciranje Projekta u iznosu od 2.975.467,50 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Preostalih 15% vrijednosti radova financira se iz nacionalnih sredstava na način da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 10% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 350.055,00 kuna, a preostali iznos od 5% vrijednosti Projekta, odnosno 175.027,50 kuna će financirati Grad Vrbovsko iz svojeg Proračuna.

Prethodno navedeno znači da je Projekt sanacije gradskog odlagališta „Cetin“ gotovo priveden samom kraju što je obveza jedinica lokalne samouprave, kako prema nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske, a tako i prema EU pravilima.

Završetkom radova sanacije biti će završen postupak započet još 2005. godine kada je potpisan prvi ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište, a dijelom je u vlasništvu Republike Hrvatske dugo se nije moglo ništa napraviti. Međutim, 2013. godine intenzivirani su napori gradonačelnika Dražena Mufića i uz dobru suradnju Grada Vrbovskog sa DUUDI-em (prethodnik Ministarstva državne imovine) uspješno je okončan postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na odlagalištu.

Nakon završetka radova sanacije odlagališta „Cetin“ i dobivanja uporabne dozvole na prostoru tada saniranog odlagališta „Cetin“ provoditi će se operativna faza projekta – mjere monitoringa i održavanja saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina ukupne procijenjene vrijednosti od oko 2.000.000,00 kuna, odnosno oko 66.000,00 kuna godišnje.  

     

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.

                         

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost grada Vrbovsko.

grb Grada Vrbovskog

GRAD VRBOVSKO

 
Razdoblje provedbe projekta: 18.6.2018. do 2.8.2019.
Kontakt osoba: Petar Vujnović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Više informacija o fondovima potražite na www.strukturnifondovi.hr i https://opzo-opkk.hr/

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama