Započeli radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Cetin, Grad Vrbovsko

Partneri na projektu

Provedba projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Cetin, Grad Vrbovsko“

Započeli radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Cetin, Grad Vrbovsko

Plakat u vezi Projekta sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Cetin

Dana 08.01.2019. u prostorijama gradske uprave grada Vrbovsko održano je uvođenje u posao izvođača radova, tvrtke HIS d.o.o., čime su započeli radovi na sanaciji i zatvaranju dosadašnjeg gradskog odlagališta „Cetin“.

Osim predstavnika grada kao Naručitelja projekta i izvođača radova, na ovom prvom  koordinacijskom sastanku sudjelovali su i predstavnici usluge stručnog nadzora  i koordinatora II zaštite na radu, tvrtka Hidro Una d.o.o. te voditelja tehničke pomoći za upravljanje projektom i usluge promidžbe i vidljivosti, tvrtka Pangeo Projekt d.o.o., a sve u svrhu uspješne provedbe projekta.

Predviđeno trajanje radova iznosi 9 mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole nakon čega slijedi operativna faza projekta - monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina.

Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Cetin' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Troškove izvođenja radova sanacije, nadzora radova, tehničke pomoći u provedbi projekta i promidžbenih aktivnosti sufinanciraju Europska unija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupna vrijednost projekta sanacije iznosi maksimalno 5.739.925,00 kuna. Od toga je iznosa do 2.976.467,50 kn kune osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok će sa maksimalno 350.055,00 kn kuna projekt sufinancirat Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali potrebni iznos od 172.027,50 kn financirat će Grad Vrbovsko iz svojeg proračuna.

Cilj projekta je sanacija neusklađenog odlagališta neopasnog otpada, odnosno sprečavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koje će doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju prirodnog okoliša. Provedbom projekta ispunit će se međunarodna obveza definirana Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji te pridonijeti održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa i unaprjeđenju prirodnog i održivog okoliša.

Odlagalište otpada ''Cetin'' je neuređeno odlagalište na koje se odlagao otpad sakupljen na području Grada Vrbovskog od 1958. godine. Odlagalište je od 15. travnja 2018. zatvoreno za daljnje odlaganje te je planirana njegova sanacija i konačno zatvaranje. Procjenjuje se da je u periodu rada na odlagalište odloženo ukupno oko 55.000 m3 otpada na površini od oko 0.6 ha. 

Sanacija odlagališta će se provoditi metodom in-situ, prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18). Sanacija odlagališta obuhvatit će preslagivanje odloženog otpada te oblikovanje tijela odlagališta, na koji će se ugradit završni pokrovni sloj a koji će spriječiti prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta i stvaranje novih procjednih voda. Oko cijelog tijela odlagališta izgradit će se obodni kanal u kojem će se prikupljati oborinske vode koje će se slijevati sa zatvorenog tijela odlagališta. Nakon završetka radova na građenju, zemljište oko građevine će se očistiti i sanirati, a okoliš ozeleniti autohtonim zelenilom. Nakon provođenja sanacije i uređenja odlagališta cjelokupni zahvat – prostor unutar ograde odlagališta zauzimat će površinu od 1.08 ha, s oko 55.000 m3 otpada bez mogućnosti daljnjeg odlaganja.

Valja napomenuti da se daljnje zbrinjavanje otpada sa područja Grada provodi na CGO ''Marišćina''. Otpad se s cijelog područja grada Vrbovsko prikuplja kamionima za prikupljanje otpada te se na pretovarnom mjestu (pretovarnoj stanici) u Vrbovskom prebacuje u prikolicu s press kontejnerom.  Prikupljeni otpad se zatim minimalno jednom tjedno (u količini od otprilike 17 tona) odvozi na CGO ''Marišćina''. Cijena zbrinjavanja otpada na CGO Marišćina za grad Vrbovsko trenutno iznosi cca. 10.738,75 kuna tjedno, odnosno 42.955,00 kuna mjesečno (470,00 kuna + PDV po toni otpada, te 601,00 + PDV jednokratno za troškove prijevoza). Zbog potrebe zatvaranja odlagališta „Cetin“ i njegove sanacije, Grad Vrbovsko je morao uložiti znatna sredstva u izgradnju pretovarnog mjesta i osiguranja potrebnih uvjeta za zbrinjavanje otpada na CGO „Marišćina“ što je uz obvezu odvojenog prikupljanja otpada znatno podiglo troškove zbrinjavanja otpada na području grada, a time i cijenu za krajnjeg korisnika.

Iako se ne radi o projektu koji generira prihod, projekt sanacije od iznimne je važnosti jer se njegovom provedbom smanjuju emisije štetnih plinova, umanjuje negativni utjecaj na tlo i vodu te pozitivno utječe na zdravlje ljudi i kvalitetu života, a njegovom realizacijom Grad Vrbovsko želi svim svojim građanima osigurati suvremeni i ekološki osviješteni grad. Sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta otpada ''Cetin'', izravno zadovoljava Cilj 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom, Mjeru 4.2. Sanacija odlagališta neopasnog otpada, a koje je potrebno postići do 2022. iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17) imajući u vidu da je nakon 31. prosinca 2018. u RH zabranjeno odlaganje otpada na neusklađenim odlagalištima. Grad Vrbovsko zatvaranjem i sanacijom svojeg odlagališta “Cetin“ uz sredstva iz Kohezijskog fonda EU te uz suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ispunjava ciljeve navedene u Planu gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. te je u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17).

 

GALERIJA SLIKA: Početak radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada Cetin, Grad Vrbovsko


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' 2014.-2020.

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost grada Vrbovsko.

grb Grada Vrbovskog

GRAD VRBOVSKO

Razdoblje provedbe projekta: 18.6.2018. do 2.8.2019.
Kontakt osoba: Petar Vujnović (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
Više informacija o fondovima potražite na www.strukturnifondovi.hr i https://opzo-opkk.hr/

Ispis E-mail

Logotip Grada Vrbovsko

Pretraga

Pronađite nas na društvenim mrežama